Paleografi – skriftens historia

Paleografi kallas läran om skriften och skriftens historia.

Skriftens utveckling i medeltida böcker från antiken till medeltiden kan du läsa om i dokumentet Paleografi: introduktion till den svenska latinskriftens historia (ett PDF-dokument: du måste alltså ha Adobe Reader).

Tyngdpunkten i dokumentet ligger på svensk medeltida paleografi, det vill säga skriftens utformning och utveckling från Vikingatidens slut på 1000-talet fram till Medeltidens slut vid början av 1500-talet i Sverige. Skildringen av den senantika och tidigmedeltida utvecklingen ägnas i introduktionen främst åt sådana drag som innebär ett brott mot tidigare stadier och som pekar framåt och påverkar utvecklingen. Skriftutvecklingen i så kallade brev eller diplom, som till viss del avviker från böckernas, behandlas inte.

Alla daterade svenska handskrifter som finns upptagna i Monica Hedlunds katalog (se nedan) har fått bidra med typalfabetena i introduktionens avsnitt om de gotiska skrifterna i Sverige. Typalfabetena återges i form av digitala typsnitt som är framställda från handskriftsbilder, med undantag från de ”prototyper” som inleder avdelningarna. (För att alfabetena skall visas korrekt måste PDF användas.)

 

Introduktionen bygger främst på tre arbeten: Berhard Bischoffs Paläographie des römischens Altertums und des abendländischen Mittelalters (1986), Karin Schneiders Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten (1999), och Albert Derolez The palaeography of gothic manuscript books (2003). Av särskild betydelse har också varit Marc Drogins Mediaeval calligraphy: its history and technique (1989), Otto Mazals Lehrbuch der Handschriftenkunde.(1986) och Odd Einar Haugens ”The developement of Latin script I: in Norway” i O. Bandle m.fl. The Nordic languages: an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1. (2002).

Typsnitten i avsnittet om den gotiska skriften bygger på bilderna i Monica Hedlunds Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift vor 1600 in Schweden. Bd 1:1–2:2 (1978-80).

 

Se också:

bnf L'Aventure des écritures

Abbreviationes™ Online The first Web database of medieval Latin abbreviations

http--www.typolexikon.de-p-palaeotypie.html

Palaeographia

Transcriberen van Middelnederlandse teksten

 

© Patrik Åström, 2009

abcdef

ABCDEFGHI

abcdefghi

abcdefghijklm

Uppdaterad 20 februari 2013